Privacy Policy.

Privacy- & Cookiebeleid Alundi

Dit Privacy- en Cookiebeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:Alundi BV, met maatschappelijke zetel in Jakob Heremansstraat 11, 9000 Gent, België en ingeschreven bij de CBE onder nummer 0677.570.635 (hierna “Alundi”).

Lees dit Privacy- & Cookiebeleid aandachtig door. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies er worden gebruikt. Door persoonsgegevens te verstrekken op de website en door e-mailadressen op te geven via deze website, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en dat u uitdrukkelijk instemt met de verwerking ervan.

Artikel 1 – Algemene voorwaarden

  • Alundi verklaart zich te houden aan de Europese Algemene Gegevensbeschermingsverordening 2016/679 van 27 april 2016 met dit Privacybeleid.
  • Alundi neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 2 – Verzamelde persoonsgegevens

Alundi verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw persoonsgegevens.  Het gaat daarbij om:

  • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres
  • Categorie 2: door registratie op de website of of via onze chatbot, e-mail adres, naam en achternaam, functietitel, mobiel nummer, Telefoonnummer, bedrijfsnaam en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt
  • Categorie 3: gegevens verkregen door het plaatsen van cookies: zie artikel 8
  • Categorie 4: uw factuurdatum en andere gegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking van gegevens

3.1.     Algemene doeleinden:

Alundi zal de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de hieronder vermelde doeleinden:

  • Categorie 1: het onderhouden en verbeteren van de website en het creëren van anonieme statistieken op basis (de identiteit van bepaalde personen of bedrijven zal niet traceerbaar zijn) van het “Gerechtvaardigd belang” van Alundi om haar service en website voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld via een van onze invulformulieren met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en ons Gerechtvaardigd belang in geval van telefonisch contact;
  • Categorie 3: direct marketing door Alundi zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande cliënten en je expliciete voorafgaande toestemming als je nog geen cliënt bent bij Alundi.  Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze newsletters wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze newsletter of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.
  • Categorie 4: de levering van de dienst en de facturatie ervan met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je hebt verzocht of voor het uitvoeren van de diensten waarom onze cliënten hebben verzocht en waarvoor de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben

3.2.      Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Alundi uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Alundi, haar producten en/of diensten. Alundi kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Alundi bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.      Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Alundi, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Alundi failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Alundi geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Alundi zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Alundi uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Alundi zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.      Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Alundi uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Alundi zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Alundi en U.

Specifiek beoogde termijn: 7 jaar na de laatste communicatie

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.      Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Alundi. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.      Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.      Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar hello@ alundi.eu, per post naar Alundi, Jakob Heremansstraat 11, 9000 Gent of door gebruik te maken van het onderdeel “https://alundi.eu/nl/submit-access-request/” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7.      Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00 Fax : +32 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan Alundi aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1.      Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Alundi en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2.      Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten Cookies:

Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van hun nakomelingen, functie en levensduur. De wetgeving maakt vooral een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website maakt alleen gebruik van de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Naam Domein Doel Levensduur
JSESSIONID alundi.eu Gebruikt door sites die in JSP zijn geschreven. Algemene platformsessiecookies die worden gebruikt om de status van gebruikers te behouden voor alle paginaverzoeken. 1 jaar
viewed_cookie_policy alundi.eu Wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. 11 maanden
cookielawinfo-checkbox-necessary alundi.eu wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie “Noodzakelijk”. 11 maanden
cookielawinfo-checkbox-non-necessary alundi.eu wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie “Niet Noodzakelijk”. 11 maanden
cookielawinfo-checkbox-preferences alundi.eu is om te controleren of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies onder de categorie ‘Voorkeuren’. 1 uur
cookielawinfo-checkbox-analytics alundi.eu is om te controleren of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies onder de categorie.’Analytics’. 1 uur
cookielawinfo-checkbox-advertisement alundi.eu is om te controleren of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies onder de categorie Marketing.. 1 uur
cookielawinfo-checkbox-uncategorized alundi.eu is om te controleren of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies onder de categorie niet gecatagorizeerd. 1 uur
cookielawinfo-checkbox-functional alundi.eu is om te controleren of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies onder de categorie Functioneel. 1 uur
__cfduid alundi.eu

 

wordt gebruikt om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en om beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in de webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op. 11 maand
_zf# alundi.eu verzamelt informatie over hoe u onze website gebruikt, zodat we deze in de toekomst voor u kunnen verbeteren. Sessie
test alundi.eu Wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is noodzakelijk voor de GDPR-conformiteit van de website Sessie

Voorkeuren cookies

Voorkeurscookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de website zich gedraagt of eruit ziet verandert, zoals uw voorkeurstaal of de regio waar u zich bevindt.

Naam Domein Doel Levensduur
lang ads.linkedin.com Onthoudt de geselecteerde taalversie van de gebruiker Sessie
lang linkedin.com wanneer een webpagina een ingesloten “Volg ons” paneel bevat. Sessie

Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om gebruikersvoorkeuren te onthouden, zodat de website voor hen kan worden aangepast.

Naam Domein Doel Levensduur
guid alundi.eu een Global Unique IDentifier voor uw browser te genereren Blijvend
bcookie linkedin.com is om LinkedIn-functionaliteiten op de pagina mogelijk te maken 2 jaar
referrer_user_id alundi.eu wordt gebruikt wanneer u een afspraak met ons wilt maken. De cookies zijn beperkt tot de sessie en slaan onder andere uw voorkeuren op met betrekking tot het tijdstip en de datum van de afspraak. 2 weken
_calendly_session alundi.eu laat de website toe om evenementen toe te voegen aan de bezoeke  zijn/haar agenda 3 weken
test_cookie alundi.eu Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt 11 maand
CloudFront-Policy alundi.eu  om te bepalen welke bron voor download in aanmerking komt Sessie
CloudFront-Signature alundi.eu om de gebruiker te identificeren die in aanmerking komt voor download. Sessie
CloudFront-Key-Pair-Id alundi.eu om te bepalen welke bron voor download in aanmerking komt Sessie
zarget_user_id alundi.eu Gebruikt om terugkerende gebruikers te identificeren met behulp van de live chat functie op onze website freshchat 1 jaar

Analytics-cookies

Analytis-cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers met websites omgaan door het verzamelen en rapporteren van informatie anoniem.

Naam Domein Doel Levensduur
_ga alundi.eu Gebruikt om terugkerende gebruikers te identificeren met behulp van de live chat functie op onze website freshchat 2 jaar
_gid alundi.eu wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen, en de bezochte pagina’s zijn in anonieme vorm. 1 dag
_gat_gtag_UA_107396744_1 alundi.eu om gebruikers te onderscheiden. 1 minuut
nQ_visitId alundi.eu Analytics tool om een bezoeker op unieke wijze te helpen identificeren. 2 maand
e.gif collect.albacross.com gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers die afkomstig zijn van hetzelfde IP-Adres Sessie

Marketing cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers van verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant zijn en het is voor de individuele gebruiker aantrekkelijk en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Domein Doel Levensduur
li_sugr linkedin.com Browseridentificatie 3 maand
nQ_cookieId alundi.eu Traceren van bezoeken aan de website van potentiële klanten en het identificeren van hun sessie 11 maand
UserMatchHistory linkedin.com Traceringsstatistieken voor LinkedIn-advertenties 1 maand
bscookie linkedin.com Voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten 2 jaar
bcookie linkedin.com Voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten 2 jaar
u linkedin.com Browseridentificatie 2 maand
lissc linkedin.com  Voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten 11 maand
_fw_crm_v alundi.eu Website analytics cookie gebruikt door Freshworks (CRM) voor bezoekersinformatie en bron. 1 jaar
svid videos.sproutvideo.com Via een unieke ID die wordt gebruikt voor de analyse van de semantische inhoud, wordt de navigatie van de gebruiker op de website geregistreerd en gekoppeld aan offline gegevens uit enquêtes en soortgelijke registraties om gerichte advertenties weer te geven. 1000 jaar
NID google.com Wordt gebruikt om aan een profiel op te stellen op basis van de interesse van de gebruiker en toont gepersonaliseerde advertenties aan de gebruikers. 6 maand
ads/ga-audiences google.com Gebruikt door Google Adwords om bezoekers die waarschijnlijk zullen converteren naar klanten op basis van het online gedrag opnieuw te activeren. Sessie
PageViewCookie alundi.eu registreert een unieke ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkeer. Wordt gebruikt voor het bijhouden van conversies en om de effectiviteit van online advertenties te meten. Blijvend
zarget_visitor_info alundi.eu zorgt voor een anonieme ID, zodat uw sessie kan worden geïdentificeerd. 1 jaar
lidc linkedin.com gebruikt voor routing 1 dag

We geven je zoveel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics).  Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

8.4.      Uw toestemming:

Bij je eerste bezoek aan onze Website word je gevraagd om onze  cookies te aanvaarden. Je kan daarna uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Alundi per mail hello@ alundi.eu of per post in de Jakob Heremansstraat 11 9000 Gent, België of via de knop ““https://alundi.eu/nl/submit-access-request/” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u ook via de volgende link: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioral advertising en online privacy is te vinden via de volgende link: http://www.youronlinechoices.eu/

Laatste update juni 2020